Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz Organizatora Konferencji, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja IRMA Psy w Służbie Człowieka OPP z siedzibą w Poznaniu (ul. Mateckiego 21/12), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być dowolne osoby, które zgłosiły do Organizatora chęć uczestnictwa oraz dokonały opłaty w wysokości ustalonej przez Organizatora. W dalszej części Regulaminu zwane są one Uczestnikami.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywać się wykłady i prezentacje oraz wystawa przedsiębiorstw, posiadających status Sponora Konferencji. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.freezeiwdc.com lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail info@freezeiwdc.com.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2.6. Uczestnik, którego udział w konferencji został potwierdzony przez Ogranizatora, otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email imienny dokument w postaci PDF (Bilet).

3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej www.freezeiwdc.com.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym przy pomocy serwisu płatności PayPal lub PayU w momencie rejestracji albo bezpośrednio na konto wskazane przez Organizatora w terminie przez niego określonym.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Nabywcą na fakturze jest podmiot wskazany przez uczestnika Konferencji podczas procesu rejestracji.

3.6. Koszty udziału w Konferencji, w tym pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres email info@freezeiwdc.com.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci uiszczone przez Uczestnika opłaty pomniejszone o koszty obsługi transakcji na wskazane przez niego konto bankowe lub dokona przelewu na wskazane konto PayPal lub nr rachunku karty kredytowej.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@freezeiwdc.com.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Fundacja IRMA Psy w Służbie Człowieka OPP z siedzibą w Poznaniu (ul. Mateckiego 21/12).

6.2. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Uczestników w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email info@freezeiwdc.com.

6.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności.

6.5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Organizatora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 6.3.

6.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 3 lata przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

6.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku niezgromadzenia minimalnej liczby Uczestników.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca oraz modyfikacji szczegółowej agendy Konferencji (prelenci, tematy wykładów).

7.3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe lub dokona przelewu na wskazane konta PayPal lub rachunki kart kredytowych.

7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

7.5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

7.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

7.10. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 31 grudnia 2018

Fundacja IRMA oraz SOF Project, organizatorzy FREEZE! International Working Dog Conference („my”, „nasze”) prowadzi stronę internetową www.freezeiwdc.com („Strona”, „Usługa”).

Niniejszy dokument informuje użytkowników na temat naszej polityki dotyczącej zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem Usługi.

Wykorzystujemy dane użytkowników by świadczyć Usługę oraz by ją usprawniać. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie napisano inaczej pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce Prywatności zgodne są z pojęciami zawartymi w Regulaminie opublikowanym na www.freezeiwdc.com.

 

Typy danych, które zbieramy

Dane osobowe

Kiedy korzystasz z Usługi możesz być proszony o podanie danych osobowych, które mogą nam umożliwić zidentyfikowanie Ciebie lub kontakt z Tobą. Informacje te obejmują:

 • Adres email
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres
 • Cookies i dane o użyciu Usługi

Dane o użyciu usługi

Możemy zbierać także informacje w jaki sposób korzystasz z Usługi. Dane te obejmować mogą np. adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, urządzenie z którego wchodzisz na Stronę, strony Usługi, które oglądasz, czas spędzony podczas korzystania z usługi, identyfikator urządzenia oraz dane diagnostyczne.

Cookies

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie by dowiedzieć się w jaki sposób korzystasz z Usługi. Cookies to pliki zawierające niewielkie ilości danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Są wysyłane do Twojej przeglądarki przez serwer i przechowywane na Twoim urządzeniu. Podobne technologie wykorzystują skrypty lub tagi by zbierać analogiczne informacje. Dzięki temu, że wiemy jak korzystasz ze Strony, możemy ją ulepszać.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposob, by nie przechowywała plików cookies lub powiadamiała Cię, kiedy takie pliki są przesyłane. Jednakże jeśli nie zaakceptujesz plików cookies możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszego Serwisu.

Wykorzystanie danych

Dane, które zbieramy wykorzystujemy w następujących celach:

 • Obsługi procesu rejestracji uczestników konferencji oraz płatności za udział
 • Dostarczania i utrzymania niniejszego Serwisu
 • Informowania o zmianach w Serwisie oraz o nowościach dotyczących konferencji FREEZE! IWDC 2019
 • Umożliwienia użytkownikom interakcji  Serwisem
 • Świadczenia obsługi klienta, wsparcia i udzielania informacji
 • Analiz mających na celu ulepszenie Usługi
 • Monitorowanie wykorzystania Usługi
 • Wykrywania, zapobiegania i reagowania na problemy techniczne

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie prawo dotyczące ochrony danych osobowych może się różnić od Twojego lokalnego.

Jeśli znajdujesz się poza Unią Europejską i zdecydujesz się przekazać nam swoje dane, zostaną one przekazane na teren UE i tam będą przetwarzane.

Korzystanie z niniejszej Usługi oraz fakt wysłania danych do nas świadczy o tym, iż zgadzasz się na transfer swoich danych do Unii Europejskiej.

Zapewniamy, iż podejmujemy działania mające na celu odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych i by były przetwarzane zgodnie z niniejszą Poliytką Prywatności. Twoje dane nie są przekazywane do innych podmiotów lub organizacji jeśli nie zapewniają i nie gwarantują one odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że nie istnieją 100% bezpieczne metody przesyłania danych przez Internet czy elektronicznego ich przechowywania. Zatem choć stosujemy zabezpieczenia, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Inni dostawcy usług

Możemy korzystać z usług innych dostawców na potrzeby prowadzenia niniejszego Serwisu.  Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w naszym imieniu w określonych celach i są zobligowane do ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Google Analytics

Wykorzystujemy podmioty trzecie do monitorowania i analizy danych na temat wykorzystania naszego Serwisu.

Google Analytics to usługa analityczna oferowana przez Google, która monitoruje i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje dane to monitorowania wykorzystania naszego Serwisu. Dane mogą być współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane anonimowe dane do wyświetlania kontekstowych spersonalizowanych reklam. Możesz zablokować działanie Google Analytics instalując odpowiedni dodatek do swojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz w link kierujący do zewnętrznej strony, zostaniesz tam przekierowany. Rekomendujemy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej strony, którą odwiedzasz. Nie mamy żadnej kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany publikowane będą na tej stronie. Poinformujemy Cię o zmianie wiadomością e-mail lub komunikatem na stronie przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Zachęcamy do sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu by mieć pewność, że znasz jej bieżącą wersję.

Kontakt do nas

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub żądania dotyczące RODO, skontakuj się z nami pod adresem email: info@freezeiwdc.com.